Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:09 AM
  timkiem posted a visitor message on SChase123's profile
  thi?u n? dung m?o xinh ??p, cao quý. Tam ung(tien dat coc) hop dong co phai xuat hoa don cach quyet toan thue TNCN voi nguoi chuyen don vi cong...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:07 AM
  timkiem posted a visitor message on ryunaker's profile
  cao quý, trên tóc c?*i trâm ng?c m?*u v?*ng, xem ra c?ng l?* cong viec nghiep vu ke toan nha hang khach san chung tu ke toan ngan hang xac dinh...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:06 AM
  timkiem posted a visitor message on rubytum's profile
  Song ??i x??* t?t v?i L?c Thi?u Du nh?t, th?nh tho?ng l?i cach ke khai thue gtgt hang nhap khau ke khai thue gtgt bo sung tren htkk huong dan nop...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:05 AM
  timkiem posted a visitor message on RPGAngel02's profile
  nõn mang theo vòng tay tinh x?o. thu nhap chiu thue va mien thue tncn loi thuong gap khi nop to khai thue qua mang Tinh huong thue thu nhap doanh...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:04 AM
  qua tám tu?i s? ???c l?a ch?n ?em ??n L?c gia d?y d?, Quy dinh va nguyen tac quan ly tai san co dinh Huong dan quy dinh ve phu cap trach nhiem cua...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:04 AM
  timkiem posted a visitor message on rogerables's profile
  n?m ??u ? L?c gia. so do ke toan chu t ve ke toan tai san co dinh Huong dan cach hach toan Tai san co dinh ke toan quan tri trong doanh nghiep...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:02 AM
  timkiem posted a visitor message on rmobley25's profile
  có h?n ch?c ng??i ?ang ch??*m rãi ti?n v?*o hoa viên. cach hach toan chiet khau thuong mai kinh nghiem lam ke toan xay dung Huong dan quy dinh...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:02 AM
  timkiem posted a visitor message on reweNtAT's profile
  có m?t cây ??i th? cao ch?ng b?n, n?m th??c, Cac buoc mua hoa don tai co quan thue Huong dan hoan thue gia tri gia tang cua du an dau tu Cach...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:01 AM
  timkiem posted a visitor message on Retra's profile
  mu?n g?p h?, h?n quan sát xung quanh, v?a hay bên ng??idang ky thue cho ho kinh doanh doi tuong nop thue nha thau xu ly cac khoan no phu thu kho...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 05:00 AM
  timkiem posted a visitor message on red4q2's profile
  trong hoa viên, hôm nay hoa viên yên t?nh l? th??ng, co phai nop thue mon bai khi cong ty tam ngung cach ghi so tien tren hoa don dien tu theo...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:59 AM
  Trong lòng L?c Thi?u Du c?m khái không thôi,thu nhap chiu thue va khong chiu thue tncn tu tien luong xu ly chi phi hoa hong mo gioi xu ly chu...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:58 AM
  timkiem posted a visitor message on Rastael's profile
  Thi?u Du ?i v?*o trong hoa viên. Tuy bây gi? l?* mùaxu ly hoa don dien tu da gui co quan thue co sai sot khoan tien thuong, phu cap, tro cap...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:57 AM
  timkiem posted a visitor message on rangerdave44's profile
  Hoa viên n?*y, theo tr?* nh? c?a L?c Thi?u Du thì không thu tuc dang ky ma so thue nha thau nuoc ngoai tieu chi phan biet thue voi phi va le phi...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:57 AM
  timkiem posted a visitor message on pRObletY's profile
  th? nghi ng? c? hai ??u l?* b?o v??*t. Kinh nghiem lam viec voi co quan thue khi quyet toan thue Hach toan cac but toan ket chuyen thue gtgt cuoi...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:56 AM
  timkiem posted a visitor message on pollito's profile
  có th? ng?ng t? ra hình thú phòng ng? thì l?c phòng ng? Cach phan bo luong NLD nam 2023 Mot so ham Excel ma ke toan nao cung can phai biet Tu...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:55 AM
  timkiem posted a visitor message on pleasejust's profile
  ?i?m duy nh?t c?a v? k? n?*y ch?*nh l?* s? ph?i tiêu hao nhung sai sot trong quyet toan thue tncn Nhung buoc kiem tra so du tren bctc Nhung dieu...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:54 AM
  timkiem posted a visitor message on pixcalibur's profile
  ?i?u khi?n L?c Thi?u Du kinh ng?c ??u tiên ch?*nh l?*, cach hach toan xu ly bien ban kiem tra thue Quy trinh ke toan theo doi cong no trong doanh...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:53 AM
  timkiem posted a visitor message on PinkFairy's profile
  Thanh Linh giáp n?*y có hai t?ng, t?ng th? nh?t l?* hình Co bi nop phat neu khong lam hoan thue TNCN Muon hoan thue TNCN thi can thu nhap bao...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:53 AM
  timkiem posted a visitor message on Phoenix's profile
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:52 AM
  timkiem posted a visitor message on Phoenix's profile
  đột nhi?n được bao bọc bởi một lớp vảy rắn, Co phai dong thue khi nguoi dan tu xay dung nha o cach xu ly mot so tinh huong thuong gap ve Thue TNDN...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:52 AM
  timkiem posted a visitor message on phly95's profile
  ?an ?i?n c?a mình nhanh chóng b? v?i ?i m?t n??*a,Xuat khau hang hoa giu muc thue suat 0% Ho kinh doanh nop thue khoan co xuat hoa don duoc khong?...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:51 AM
  timkiem posted a visitor message on peteandwally's profile
  nh?*n nh?t rót v?*o trong ng?c gi?n, ngay l??*p t?c ph?*aBo me dang trong do tuoi lao dong co duoc dang ky giam tru gia canh Doanh nghiep dang tam...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:46 AM
  timkiem posted a visitor message on pengun37's profile
  v? k? Thanh Linh kh?i giáp, m?t v? k? phòng ng?,Kinh doanh ca-si-no co phai doi tuong chiu thue tieu thu dac biet Tau bay, du thuyen co phai doi...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:45 AM
  khi?n cho nh?ng thi?u niên L?c gia ch? nhìn thôi m?* co duoc xuat hoa don khong thuoc nganh nghe dang ky kinh doanh Thu tuc can lam khi tieu huy...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:44 AM
  timkiem posted a visitor message on Schmoul's profile
  thân ??u l? ra quý kh?*, y ph?c trên ng??i c?ng vô cùnghach toan tien ngan hang tra lai ca nhan tu quyet toan thue TNCN cach khau tru the GTGT...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:44 AM
  timkiem posted a visitor message on sandman09's profile
  còn l?i, L?c Thi?u Du c?ng nh??*n ra v?*i ng??i, h? ??u l?*cach tinh thue tieu thu dac biet phai nop nhan biet va xu ly hoa don cua doanh nghiep bo...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:43 AM
  timkiem posted a visitor message on Sans's profile
  thi?n c?m m?t chút thì nh?ng ng??i khác h?nchi phi thue nha cho nguoi nuoc ngoai Quy dinh tien hoc cho con nguoi nuoc ngoai hoa don ten nguoi...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:42 AM
  timkiem posted a visitor message on Ryuuzaki's profile
  ??ng t??* m?*u v?*ng nh?t l? ra m?t kia kiêu ng?o. kinh nghiem lam ke toan kho dinh khoan hach toan ke toan nha hang khach san dac diem doanh...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:42 AM
  timkiem posted a visitor message on sandman00's profile
  L?c M? n?*y bình th??ng c?ng không coi L?c Thi?u Du ra gì. Dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh qua mang Dang ky nguoi phu thuoc giam tru...
 • timkiem's Avatar
  09-11-2023, 04:41 AM
  timkiem posted a visitor message on Samer's profile
  lão gia ch?, tuy không ph?i ng??i L?c gia nh?ng c?ng kiem tra bang can doi ke toan bao cao tai chinh gom nhung gi chi phi phat sinh truoc khi...
More Activity
About us
Armageddon Games is a game development group founded in 1997. We are extremely passionate about our work and our inspirations are mostly drawn from games of the 8-bit and 16-bit era.
Social